1. Informació Corporativa
En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic:
Aquesta pàgina web és propietat de ORGANIC COTTON COLOURS S.L., amb C.I.F. B55103915 i amb domicili a C/ TEULERA,138, 17246 SANTA CRISTINA D’ARO, (Girona).
Aquesta societat consta inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 2821, foli 116, full GI51746, i amb NIF B-55103915.
El telèfon de contacte és 972835995 i l’adreça electrònica de contacte és info@organiccottoncolours.com.

2. Protecció de Continguts
L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element insertat per ORGANIC COTTON COLOURS ,S.L. en aquesta pàgina Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a ORGANIC COTTON COLOURS S.L. i/o a tercers als quals els han estat cedits els seus drets. A aquests efectes, s’entendrà com Lloc Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per ORGANIC COTTON COLOURS ,S.L. per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que siguin objecte de protecció per les disposicions de les normatives vigents en matèria de propietat intel.lectual i industrial.
En cap cas, l’accés al Lloc Web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Aquests termes i condicions d’ús del Lloc Web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferent als aquí expressament previstos.
Queda totalment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web.
Sense perjudici de tot l’esmentat anteriorment, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pot vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que ho ens ho faci saber al més aviat possible, enviant un correu electrònic a l’adreça info@organiccottoncolours.com.

3. Privacitat i Protecció de Dades
ORGANIC COTTON COLOURS ,S.L., com a responsable d’aquest Lloc Web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.
En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè l’equip de ORGANIC COTTON COLOURS ,S.L. pugui i) respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; iii) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de ORGANIC COTTON COLOURS ,S.L. aquí ressenyades, ORGANIC COTTON COLOURS S.L. informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal complimentar necessàriament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D. l’usuari atorga consentiment inequívoc a ORGANIC COTTON COLOURS ,S.L. perquè procedeixi al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment.
L’entitat responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de ORGANIC COTTON COLOURS ,S.L., segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web. Igualment, ORGANIC COTTON COLOURS ,S.L. es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).
Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si s’escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@organiccottoncolours.com o una carta a C/ TEULERA,138, 17246 SANTA CRISTINA D’ARO, (Girona).

4. Accés i Ús del Lloc Web
Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts del Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de ORGANIC COTTON COLOURS S.L., de la resta d’usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest Lloc Web o impedir la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris.
ORGANIC COTTON COLOURS SL. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i/o productes oferts per ORGANIC COTTON COLOURS S.L. a través del seu Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l’ús de versions no actualitzades del sistema.

5. Enllaços a tercers
En aquest Lloc Web es poden utilitzar enllaços a altres pàgines web. ORGANIC COTTON COLOURS S.L. no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web a la qual es té accés des d’aquest Lloc Web, pàgines a les quals l’interessat accedeix sota la seva única responsabilitat.
De la mateixa manera, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc Web de ORGANIC COTTON COLOURS ,S.L. que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l’usuari, eximint igualment ORGANIC COTTON COLOURS S.L. de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot el que s’ha descrit anteriorment.

6. Xarxes socials
L’informem que ORGANIC COTTON COLOURS S.L. pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de ORGANIC COTTON COLOURS ,S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.
ORGANIC COTTON COLOURS ,S.L. tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis de ORGANIC COTTON COLOURS ,S.L., així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

7. Modificació dels Termes i Condicions d’Ús, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.
El Responsable del Fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l’obligació, per part de l’usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis, prenent com a referència la data de l’última actualització.